Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") Balassi Tünde, a www.feherlotuszstudio.com URL-címen elérhető jelen weboldalának (továbbiakban: "Weboldal") fenntartója, mint szolgáltató és a szolgáltatásokat igénybe vevő személyek között fennálló, illetve létrejövő jogviszony feltételeit rendezi.

Kérjük, alaposan olvassa át jelen ÁSZF-et, valamint Adatvédelmi Szabályzatot (link: https://feher-lotusz-studio35.cms.webnode.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ ), és amennyiben kérdése merül fel, keressen megadott elérhetőségeimen.

A Weboldalon történő böngészéssel, a szolgáltatások igénybevételével (jelentkezéssel/regisztrációval) az Ügyfél jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF és a fenti linken megjelölt kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató a Felek között létrejövő szerződés részét képezik.

  1. Alapvető fogalmak

A Weboldalt fenntartó tulajdonos Szolgáltató neve (a továbbiakban "Szolgáltató"):

Balassi Tünde E.v.
3200 Gyöngyös, Széna utca 3/3.
Adószám: 79360858-1-30
Működési nyilvántartási szám: 261152

Telefonszám: +36203596176

E-mail: feherlotuszstudio@gmail.com

A Weboldal tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: Webnode AG

Postai cím: Badenerstrasse 47 ,  CH-8004 Zurich,  Switzerland

Székhely cím: Badenerstrasse 47,   CH-8004 Zurich,  Switzerland

Adószám: CHE-413.669.887 MWST

Bankszámlaszám: 13000000014348018

Ügyfélnek minősülnek azok a természetes személyek, illetve törvényes képviselőik útján eljáró jogi személyek, akik a www.feherlotuszstudio.com weboldalon keresztül az ott elérhető szolgáltatásokat igénybe veszik, akár ellenérték fejében történő szolgáltatás keretében, így pl. kezelésre/ tanfolyamra, workshopra, egyéni konzultációra vagy egyéb programra jelentkeznek/regisztrálnak, akár ingyenesen elérhető szolgáltatásokra regisztrálnak a Weboldalon keresztül ("Ügyfél").

Ügyfél egyrészt 18 (tizennyolc) év feletti természetes személy lehet, aki(k) számára a Szolgáltató által jelen ÁSZF keretében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Korm. rendelet") alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt, másrészt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet Ügyfél ugyanezen feltételekkel, törvényes képviselője útján.

Szolgáltató (Balassi Tünde egyéni vállalkozó) és Ügyfél a továbbiakban együttesen:" Szerződő Felek vagy Felek".

A Szolgáltatás körébe tartozik valamennyi, a Weboldalon aktuálisan található kezelés, képzés, illetve oktatási anyagok függetlenül azok megnevezésétől, a szolgáltatás megrendelése alapján a szolgáltatási szerződés távollévők között jön létre a Weboldalon történő megrendeléssel (űrlap kitöltése és elküldése, e-mail küldése, szóbeli megállapodás) és a díjelőleg átutalása útján ("Szolgáltatás").

Törvényesen ma Magyarországon csak orvos diagnosztizálhat és gyógyíthat. Ennek következtében nem végzek kifejezett pszichoterápiát, ill. tevékenységem nem helyettesíti az orvosi kezeléseket! A konzultáción elhangzott információk felhasználása minden esetben az Ügyfél hatáskörébe és felelősségébe tartozik!

Szolgáltató vállalja, hogy szakmai tudása és tapasztalata alapján minden olyan információt az Ügyfél birtokába juttat, ami a konzultációk során az Ügyfél egészséges életviteléhez, mentális, fizikai és szellemi harmóniájához hozzájárulhat! Az Ügyfél felelőssége, hogy a kapott információkat milyen módon építi be az életébe, vagy utasítja azt el. A konzultációkra, legyen az személyes találkozás, online vagy telefonos konzultáció maximális titoktartás vonatkozik!

  1. A megrendelés és fizetés

A szolgáltatás megrendelése a következő módokon lehet! E-mailben: feherlotuszstudio@gmail.com, illetve telefonon +36203596176-es számon. A szolgáltatás véglegesítése történhet szóbeli megállapodással vagy írásos szerződéssel!

Az Ügyfél a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele – az adott szolgáltatásnál – az ingyenesség kifejezett megjelölése hiányában – fizetési kötelezettséggel jár.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Weboldalon feltüntetett adatok (így különösen a szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása, tanfolyamok és egyéb programok időpontjai stb.) a lehető legpontosabbak, illetve mindig aktuálisak legyenek. Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0,-Ft-os, 1 Ft-os vagy hasonlóan irreálisan alacsony ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, természetesen ide nem értve az akciók keretében meghirdetett ingyenesen igénybe vehető tananyagokat, tréningeket, szolgáltatásokat. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók.

Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk.

A Szolgáltatásokhoz járó kedvezményt/kedvezményeket a Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni, amely egyoldalú módosítás a már megtörtént/leadott megrendeléseket nem érinti.

A Szolgáltatás megrendelésekor az Ügyfél az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani a megjelenő űrlapon vagy e-mailben a feherlotuszstudio@gmail.com címre számla kibocsájtásához! Az adatokat a Szolgáltató harmadik félnek (kivétel lehet banki fizető online szolgáltatás), nem szolgáltatja ki.

  • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; email cím; mobiltelefonszám annak érdekében, hogy szükség esetén a kapcsolatot azonnal fel lehessen venni)
  • Számlázási adatok: Név/ cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); 2021 január 1-től adószám, adóazonosító jel.
  • Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám

A kiválasztott Szolgáltatás megrendelését követően az Ügyfél e-mailben 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

A megvásárolni kívánt Szolgáltatás leírását a weboldal menüpontokban és részletesen tartalmazza! A Weboldal és a Szolgáltatások tartalmának téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, leírásokat, tájékoztatásokat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Szolgáltató az esetleges elírásokat tudomásszerzést követően javítja. Az Ügyfél által megadott adatokban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szavatosság:

Szolgáltató a változtatások jogát fenntartja azzal, hogy egy esetleges elmaradt program (Szolgáltatás) későbbi időpontban pótlásra kerül, vagy ennek hiányában a Szolgáltatás díja visszafizetésre kerül az Ügyfél részére, ennek megállapodása írásban történik az Ügyfél és BalassiTünde egyéni vállalkozó között.

Fizetési feltételek:

A Weboldalon keresztül – a fentiekben ismertetett módon történt/leadott – megrendelést követően a Szolgáltató a megrendelésről 48 órán belül visszaigazolást küld, és a szolgáltatás díja az Ügyféllel történt megállapodás alapján történik kiegyenlítésre az adott, a szolgáltatás igénybevételének napján!

Ügyfél a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy részvétele az adott konzultáción, tréningen, tanfolyamon az előleg megfizetése esetén biztosított, a Felek között az adott Szolgáltatás tárgyában a szerződés a vonatkozó díj(előleg) átutalással történő megfizetésével jön létre. A konzultáció, trénig, tanfolyam fennmaradó díját annak megvalósulása után egyenlíti ki az Ügyfél.

  1. Elállás

A Szolgáltatás(ok) megrendelésével és a fizetéssel a Vállalkozó és az Ügyfél között szerződés jön létre jelen ÁSZF szerint, amelyre vonatkozóan az elállási jog az alábbiak szerint gyakorolható:

Amennyiben a Vállalkozó az Ügyfél panaszát elutasítja, az Ügyfél az alábbi eljárást kezdeményezheti:

2019.szeptember 1-jétől a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) veszi át a Budapesti Békéltető Testülettől, amely elérhető az odr@itm.gov.hue-mail címen.

Bírósági eljárás kezdeményezhető az esetleges jogviták orvoslására.

Amennyiben az Ügyfél nem minősül fogyasztónak, az alábbi szabályok irányadók:

A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél elállhat a vásárlástól a Szolgáltatás(ok) teljesítésének megkezdése előtt, azonban köteles Szolgáltató ebből eredő kárát megtéríteni. Ügyfél elállási jogát a szerződés megkötésének napja (a megrendelés visszaigazolását követően a díjfizetés megtörténtének napja) és a szolgáltatás napja közötti időszakban jogosult gyakorolni.

A vállalkozó köteles Ügyfélnek fentiek szerint megfelelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget vagy részbeni teljesítés esetén annak arányos részét;

  1. A Szolgáltató felelősségének kizárása

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget, olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Ügyfelet, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy a megrendelését leadja.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek az Ügyfél vagy a Weboldalon böngésző más személy számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

Szolgáltató kizárja felelősségét az Ügyfél számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

A Szolgáltatások vonatkozásában megbízási szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amely szerint a Szolgáltató az elvárható gondossággal jár tevékenysége során. Ennek megfelelően az Ügyfél a jelentkezéssel/ regisztrációval tudomásul veszi, hogy a Felek között létrejött megbízási szerződés nem keletkeztet eredményfelelősséget Szolgáltató esetében, a tanultak alkalmazása, gyakorlása az Ügyfél feladata.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

Ügyfelet feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Szolgáltatóval, mind harmadik személlyel szemben az Ügyfél által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. Ügyfél előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (korlátlan felelősséggel) tartozik.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát az Ügyfél vagy a Weboldalt egyébként használó (böngésző) személy viseli. A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, a Szolgáltató független kapcsolódásokat (hyperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

  • Szerzői jogok

Jelen Weboldalon található tréningek, blogcikkek tematikája és anyaga, valamint a feherlotuszstudio.com weboldalon található valamennyi tartalom Balassi Tünde kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi jogvédelem alatt áll. Balassi Tünde előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldalon található tartalom semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés stb.).

A Weboldal tartalma a szerző szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A Weboldalon található bármely tartalom vagy annak részlete (pl. szöveg, kép, hang, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével, a szerző nevének pontos feltüntetésével használható fel, összhangban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szerzői jogi törvény) rendelkezéseivel.

Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A szerző engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles közvetlen szerző Balassi Tünde nevét, valamint a Weboldalt, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a Weboldalon található valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domain-ek vonatkozásában.

Tilos a Weboldal használatával, a szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Szerzői jogi törvény, Btk.,) jogkövetkezményeket vonják maga után.

A szerző, illetve a Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetes felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – bármely módon történő használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában oldalanként 500.000 Ft + ÁFA (azaz oldalanként ötszázezer forint valamint az általános forgalmi adó) összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben.

Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a Weboldal egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandónak fogadja el a jelen pontban rögzített kötbér kikötését, valamint azt, hogy a jogsértéssel okozott károkért köteles helyt állni. A jogsértő köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő és a kötbér összegét meghaladó valamennyi kárát megtéríteni ideértve az okozott többlet-költségeket is.

  1. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra, valamint jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) a szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

A cookie, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Szabályzat előírásai az irányadóak. (https://feher-lotusz-studio35.cms.webnode.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ )

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a módosítást követő időre vonatkozóan, amely módosítás annak a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már folyamatban lévő megrendelésekre természetesen nem terjed ki.

Jelen ÁSZF 2019.08.01. napjától hatályos annak visszavonásig, illetve módosításig.